FUNDACJA "HONOR, OJCZYZNA"

Z satysfakcją informujemy, że w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XIV Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000458170, została zarejestrowana FUNDACJA „HONOR, OJCZYZNA" IM. MAJORA WŁADYSŁAWA RAGINISA.

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 25 lutego 2013 r. "Dla uczczenia pamięci i na cześć mjr. Władysława Raginisa oraz kpt. Stanisława Brykalskiego, dowódców obrony „odcinka Wizna” we wrześniu 1939r., w uznaniu Ich postawy w walce o obronę niepodległości Polski, postawy bohaterskiej i honorowej, godnej oficera Wojska Polskiego II RP, a także jako wyraz hołdu i wdzięczności dla innych Żołnierzy Września 1939r..”

Do zadań statutowych Fundacji należy:
- inspirowanie i kształtowanie postaw patriotycznych, budzenie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- przywracanie i utrwalanie pamięci o osobach, miejscach i wydarzeniach szczególnie związanych z historią Polski,
- promowanie i upowszechnianie tradycji Wojska Polskiego oraz Polskich Formacji Granicznych,
- ochrona historycznego i kulturowego dziedzictwa narodowego.

W sposób szczególny chcemy wspierać działania na rzecz poszukiwań nieznanych mogił żołnierzy poległych w obronie niepodległości Polski, a zwłaszcza żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych i pomordowanych we wrześniu 1939r..

Działalnością Fundacji kieruje 3-osobowy Zarząd:

Prezes – Dariusz Szymanowski
Wiceprezes – Igor Malec
Wiceprezes – Małgorzata Stankiewicz

zaś główne kierunki działalności Fundacji będzie wyznaczała Rada w składzie:

Przewodniczący – Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski
Wiceprzewodniczący – Izabela Siemieniec
oraz
Waldemar Bocheński
Andrzej Piotrowski
Krzysztof Szepiel
Rafał Roskowiński
Ludwik Zalewski

Osoby, które chcą i mogą wesprzeć działalność Fundacji w realizacji ww. celów prosimy o wpłaty na konto Fundacji:

Fundacja „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa
05-200 Wołomin, ul. Kościelna 15A
Nr KRS 0000458170

Bank PKO B.P. S.A. Oddział 2 w Wołominie

Nr rachunku 17 1020 1042 0000 8702 0285 4644

Za wsparcie naszych działań wszystkim z góry dziękujemy.

Dariusz Szymanowski, Prezes Fundacji